Wczytuję stronę…

Polityka prywatności

TORUŃSKA TRYBOŃ PPI SP. z o.o., właściciel serwisu https://torunska.wolomin.pl/, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niniejszego serwisu i w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie jego korzystania, przyjął dokument – Politykę Prywatności, która określa w jaki sposób chronione są dane osobowe osób odwiedzających serwis.


1. DOFINICJE UŻYTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI
SPÓŁKA TORUŃSKA TRYBOŃ lub SPÓŁKA lub WŁAŚCICIEL SERWISU – TORUŃSKA TRYBOŃ PPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Serocka 27 lok. 20, 04-333 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000771541, posiadająca NIP: 1132993286, REGON: 382556891.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://torunska.wolomin.pl/, której właścicielem jest Spółka TORUŃSKA TRYBOŃ PPI Sp. z o.o., zawierająca informacje o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę oraz za pomocą której Użytkownik może skontaktować się w dowolnym celu ze Spółką.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, w szczególności przegląda treści udostępnione przez Spółkę TORUŃSKA TRYBOŃ PPI Sp. z o.o. w Serwisie.

Dane osobowe – dane Użytkownika, które mogą być zbierane przez Właściciela Serwisu w związku z odwiedzaniem stron w Serwisie, w szczególności dane podawane przez Użytkownika dotyczące parametrów wyszukiwania produktów lub usług świadczonych przez Spółkę TORUŃSKA TRYBOŃ PPI Sp. z o.o., jak również dane zbierane automatycznie przez Serwis w zakresie adresu IP Użytkownika, nazwy domeny, typu przeglądarki lub typu systemu operacyjnego Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.


2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
SPÓŁKA jest administratorem Danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Użytkownikom praw, Właściciel Serwisu umożliwia kontakt:
a. drogą mailową na adres: kontakt@tppi.pl lub
b. telefonicznie na numer: +48 22 509 65 65.


3. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W SERWISIE, CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
WŁAŚCICIEL SERWISU gromadzi Dane osobowe (nie dotyczy dzienników serwera sieciowego), na których dobrowolne udostępnienie Użytkownik zgodził się w związku z korzystaniem z wybranej przez siebie usługi, np. Użytkownik zamówił materiały informacyjne, wpisał określone parametry w wyszukiwarkę w Serwisie. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika odbywa się wyłącznie w celu świadczenia danej usługi przez Spółkę. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez Spółkę określonych usług w ramach Serwisu. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania określonej usługi wybranej przez Użytkownika przez Spółkę Tryboń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może wyrazić zgodę na wysyłkę newslettera, dzięki któremu Użytkownik będzie na bieżąco informowany o nowych produktach, postępach technologicznych oraz aktualnych usługach oferowanych przez SPÓŁKĘ poprzez wysyłkę wiadomości o charakterze handlowym na podany przez Użytkownika adres e-email. Jedyną obligatoryjną Daną osobową, która jest konieczna do otrzymywania newslettera jest adres e-mail, pozostałe Dane osobowe Użytkownik udostępnia Spółce wedle swojego uznania.
Podstawa prawna: zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu umożliwia Właścicielowi Serwisu prowadzenie statystyki korzystania z Serwisu oraz wprowadzanie ułatwień korzystania z Serwisu oraz powoduje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu. W tych celach Właściciel Serwisu może przetwarzać Dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP Użytkownika, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.


Kolejnym celem przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przez WŁAŚCICIELA SERWISU jest ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, dlatego Spółka może przetwarzać niektóre Dane osobowe podane przez Użytkownika w Serwisie, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług Spółki, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług Spółki, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.


Uzasadnione jest przetwarzanie Danych osobowych przez WŁAŚCICIELA SERWISU w celu udzielania odpowiedzi na wiadomości otrzymywane od Użytkowników. Zakres przetwarzanych Danych osobowych obejmuje w takim wypadku Dane podane przez Użytkownika, ewentualnie Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z usług Spółki, będących przyczyną wiadomości otrzymanej od Użytkownika, jak również Dane zawarte w dokumentach dołączonych do wiadomości.
Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Spółkę oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami, opartych na rzetelności i lojalności.


4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Świadczenie usług w ramach Serwisu (np. wysyłanie materiałów informacyjnych lub zapewnienie rozwiązań technicznych) uzasadnia powierzenie Danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom niż SPÓŁKA, od których Spółka wymaga ochrony danych, nieudostępniania ich niepowołanym osobom oraz zabezpieczenia ich zgodnie z prawem. Dane osobowe Użytkowników nie są przesyłane do żadnych innych stron trzecich.

WŁAŚCICIEL SERWISU udostępnia Dane osobowe Użytkownika, jeżeli zwrócą się do Spółki o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji wybranej przez Użytkownika usługi w ramach Serwisu oraz związanych z nim funkcjonalności. Po zakończeniu świadczenia tych usług Dane będą przechowywane przez SPÓŁKĘ przez okres wymagany przez przepisy prawa dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Spółki.


6. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
SPÓŁKA zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wskazanych poniżej. Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania w wiadomości przesłanej do Właściciela Serwisu.


6.1. Prawo dostępu do Danych
Użytkownik ma prawo uzyskać od Spółki potwierdzenie, czy Spółka przetwarza Dane osobowe dotyczące Użytkownika i w przypadku odpowiedzi twierdzącej ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych Danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich Danych osobowych.
  Podstawa prawna: art. 15 RODO.

6.2. Prawo do sprostowania Danych
Użytkownik ma prawo żądać od Spółki sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) lub uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) podanych przez siebie Danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 16 RODO


6.3. Prawo do przenoszenia Danych
Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane osobowe, które dostarczył Spółce, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Użytkownik ma również prawo żądać, by Dane osobowe Użytkownika zostały przesłane przez Spółkę bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


Dane osobowe Spółka może wysyłać w postaci pliku, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO


6.4. Prawo do cofnięcia zgody
Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił jej w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Spółkę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem, ale może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.


6.5. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania Danych
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli Spółka przetwarza Dane w oparciu o własny prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniem korzystania z Serwisu, a także badaniem satysfakcji.


Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, Spółka usunie Dane, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO.


6.6. Prawo do usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Danych osobowych dotyczących Użytkownika.

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia Danych osobowych, jeżeli:

 • wycofa określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
 • Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania Danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia Danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Spółka może zachować niektóre Dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane Spółka zachowuje dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z jej usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO.


6.7. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, co powoduje, że do czasu jego rozpatrzenia Spółka uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług związanych z przetwarzaniem Danych objętych żądaniem.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość Danych osobowych dotyczących Użytkownika – ograniczenie przetwarzania nastąpi na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez Spółkę, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniesie sprzeciw wobec wykorzystania Danych osobowych dotyczących Użytkownika – ograniczenie przetwarzania nastąpi na czas potrzebny do rozstrzygnięcia czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Spółka, przetwarzając Dane osobowe dotyczące Użytkownika.
  Podstawa prawna: art. 18 RODO.

WŁAŚCICIEL SERWISU spełni żądania wskazane powyżej albo odmówi spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu żądania. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Spółka nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy uprzednio informując Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.


Użytkownik na prawo zgłaszać do Spółki jakiekolwiek zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Danych osobowych oraz realizacji uprawnień, o których mowa powyżej.


Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu ochrony Danych osobowych w przypadku, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących przez SPÓŁKĘ narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.


7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika. Właściciel Serwisu informuje, że korzysta z narzędzia Google Search Console, które pozwala mierzyć ilość ruchu pochodzącego z wyszukiwarki Google w celu poprawienia wyników wyszukiwania Serwisu. Zasady korzystania z narzędzia Google Search Console zostały opisane na stronie: https://search.google.com/search-console/about?hl=pl


8. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownik otrzymuje komunikat wyraźnie informujący o korzystaniu przez Właściciela Serwisu z plików cookies. Użytkownik ma pełną kontrolę na temat sposobu korzystania z Serwisu. Polityka plików cookies została określona w odrębnym dokumencie dostępnym w Serwisie: https://torunska.wolomin.pl/


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Stosownie do potrzeb Spółka może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu.